ALGEMENE VOORWAARDEN

Huidkliniek The Skin Effect Rotterdam hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

Huidkliniek The Skin Effect Rotterdam

Straat: Coolhaven 90

Postcode 3024AG, Rotterdam

Telefoonnummer: 010 322 0792

E-mailadres: info@huidkliniektheskineffect.nl

Kvk-nummer: 85031178

Btw-identificatienummer: NL861485476B01

ALGEMEEN

In deze voorwaarden wordt onder The Skin Effect verstaan alle specialisten van The Skin Effect. In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die The Skin Effect opdracht geeft tot behandeling, zowel man als vrouw of een cliënt die zich anders identificeert.

In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en The Skin Effect.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval The Skin Effect voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling 5 van het burgerlijk Wetboek) tussen The Skin Effect en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.

De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen The Skin Effect en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan The Skin Effect tot al dan niet geneeskundige behandeling.

The Skin Effect is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

INTAKE

Voor een vrijblijvend consult rekenen wij €25,-. Dit wordt verrekend met de 1e behandeling als je in behandeling treed. Vrijblijvend houd in dat je na het intakegesprek nergens aan vast zit. Vrijblijvend betekent niet kosteloos.

TOESTEMMING

Voorafgaand aan het afsluiten van van de behandelovereenkomst (Informed Consent) wordt de client geïnformeerd over:

– De inhoud van de behandeling.

– De duur en aantal behandelingen

– De verwachte resultaten van de behandeling

– De nazorg

– De kosten van de behandeling

– Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan The Skin Effect. Het zo geheten Informed Consent. Door dit te ondertekenen ga je akkoord met dat de specialist jou heeft geïnformeerd over de instructies, de nazorg en de uitvoering van de behandeling door een specialist van The Skin Effect. Met ondertekenen van dit formulier geeft de cliënt aan alles te hebben medegedeeld aan de specialist met betrekking tot medische achtergrond of andere zaken die voor complicaties kunnen zorgen tijdens het uitvoeren van de behandeling. Mocht dit niet het geval zijn is The Skin Effect niet aansprakelijk voor eventuele complicaties. Verandert er iets op medisch gebied meldt dit dan gelijk bij een specialist van The Skin Effect.

The Skin Effect verlangt van de cliënt dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd en ten alle tijden voorafgaand aan de behandeling inlevert bij een specialist van The Skin Effect. Maak jij gebruik van een behandeltraject dan dient deze overeenkomst bij de eerste behandeling te zijn ondertekend en ingeleverd te worden.

De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van The Skin Effect om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De specialist is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van The Skin Effect.

In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal The Skin Effect geen behandeling (meer) verrichten.

In geval van minderjarigheid van de cliënt is de toestemming vereist van een ouder/voogd met gezag over de cliënt. De betreffende ouder/voogd is – als ware zij de cliënte – hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de behandelovereenkomst en deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden.

Tevens dien je akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden die terug te vinden zijn op onze website www.theskineffect.nl.

INFORMATIEVERSTREKKING

De cliënt dient The Skin Effect op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

The Skin Effect staat in zijn recht om de behandelovereenkomst op te schorten als de informatie die de cliënt verstrekt niet tijdig, volledig en naar waarheid is verstrekt.

The Skin Effect is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de cliënt.

VERPLICHTINGEN THE SKIN EFFECT

The Skin Effect behandelt de gegevens van de cliënte met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de cliënte worden nooit zonder toestemming van de cliënt met derden gedeeld, tenzij The Skin Effect daartoe wettelijk verplicht is.

The Skin Effect neemt slechts inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant The Skin Effect zich tot het uiterste in om samen met de cliënt een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandeling en de producten. Op The Skin effect rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

The Skin Effect neemt bij het verrichten van de diensten de nodige zorgvuldigheid in acht. The Skin Effect voert de behandelovereenkomst en de product verkoop naar beste inzicht en vermogen uit.

BEHANDELING

– Je bent ermee bekend dat de behandelingen op eigen risico plaats zullen vinden.

– Je bent je ervan bewust dat het resultaat niet met zekerheid kan worden gegarandeerd.

– Je bent ermee bekend dat het aantal behandelingen niet geheel nauwkeurig in te schatten is. Het aantal behandelingen vermeldt op de website is een indicatie onder perfecte omstandigheden. Rekening houdend met dat elke huid anders is en elk lichaam anders reageert op een behandeling kan dit afwijken in meer of minder behandelingen. The Skin Effect is hiervoor niet verantwoordelijk.

– U dient thuis de gebieden die u laat behandelen zelf te scheren. Is dit niet gebeurd dan, wordt er €50,- in rekening gebracht.

NAZORG, EIGENVERANTWOORDELIJKHEID EN GARANTIE

Je bent ermee bekend dat een behandeling altijd op eigen risico plaatsen vinden.

Voor een optimaal resultaat van de behandeling of behandeltraject is het noodzakelijk dat de instructies van de behandelaar worden opgevolgd. Hiervoor wordt tevens ook getekend door de cliënt in het zo geheten Informed Consent. Door dit te ondertekenen ga je akkoord met dat de specialist jou heeft geïnformeerd over de instructies, de nazorg en de uitvoering van de behandeling door een specialist van The Skin Effect. Met ondertekenen van die formulier geeft de cliënt aan alles te hebben medegedeeld aan de specialist met betrekking tot medische achtergrond of andere zaken die voor complicaties kunnen zorgen tijdens het uitvoeren van de behandeling. Mocht dit niet het geval zijn is The Skin Effect niet aansprakelijk voor eventuele complicaties. Veranderd er iets op medisch gebied meldt dit dan gelijk bij een specialist van The Skin Effect.

The Skin Effect zal een cliënt nooit enig resultaat van een product of behandeling garanderen. Hoe de behandeling uitpakt is individueel bepaald en kunnen dus verschillen. Dit kan onder andere komen door je levensstijl, erfelijkheid, voeding, medicatie en dergelijke. Alle informatie die The Skin Effect met zijn cliënt deelt over de behandeling, zijn resultaten onder ideale omstandigheden. Het behaalde resultaat verschilt per individu. Het gewenste resultaat kan niet gegarandeerd worden. Wij geven daarom geen geld retour na een behandeling. Echter willen wij samen met u kijken naar een oplossing.

The Skin Effect kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van de instructies of het verkeerd gebruiken van een product. Weet jij niet meer hoe je iets moet doen? Neem dan ten alle tijden contact op met The Skin Effect. Wij kunnen ook niet controleren of de nazorg daadwerkelijk goed is of wordt opgevolgd. Eventuele complicaties die optreden zijn dan ook voor eigen risico.

In geval van complicaties neem dan gelijk contact op met The Skin Effect.

Tijdens het ondergaan van een behandeling heeft de cliënt recht op nazorg middels nader advies van de specialist.

PRODUCTVERKOOP

The Skin Effect verkoopt producten, al dan niet in het kader van een behandelovereenkomst.

Bij de verkoop van producten wordt de cliënte desgewenst door de skin professional geïnformeerd over:

– de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.

– de eigenschappen van het product;

– de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product;

– het gebruik van het product;

RETOURNEREN

Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen veertien dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.

Gekochte producten dienen direct na aankoop door de cliënte geïnspecteerd te worden en eventuele onvolkomenheden dienen binnen veertien dagen na aankoop aan The Skin Effect te worden gemeld.

Ten aanzien van gekochte producten kan onder overlegging van het originele aankoopbewijs gereclameerd worden, indien de onvolkomenheid reëel en voldoende substantieel van aard is, niet voortvloeit uit verkeerd gebruik, direct na de constatering door de cliënte aan The Skin effect is gemeld en de cliënte zich heeft onthouden van herstelpogingen.

TARIEVEN, AANPASSINGEN EN ZORGVERZEKERING

The Skin Effect hanteert voor de diensten de tarieven die vermeldt staan op onze website www.theskineffect.nl. Of de prijzen die vermeldt staan in de behandelovereenkomst.

In geval van onvoorziene omstandigheden of kostprijsverhogende omstandigheden heeft The Skin Effect het recht om de overeengekomen tarieven te verhogen. Een tariefwijziging wordt vooraf medegedeeld en gemotiveerd aan de cliënt.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

De cliënt draagt er zelfzorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen wanneer nodig bij zijn verzekeraar te declareren.

BETALING

Alle diensten van The Skin Effect dienen gelijk betaald te worden.

De cliënt dient het volledige of resterende bedrag in de kliniek/salon te voldoen per pin of contant. Indien de cliënt contant betaald dient dit gepast gedaan te worden. Wij hebben geen wisselgeld.

Neem je een pakket af zijn er de volgende betaalmogelijkheden:

Een pakket heeft standaard 20% korting. De betaling vindt altijd plaats na de 1e behandeling. Dit kan via pin of contant. Contact kan alleen gepast.

Is er bij uw behandeling een aanbetaling vereist? Dan dient u deze via de website te voldoen of in de kliniek/salon.

Is er met de cliënt overeengekomen dat een betaling niet direct hoeft te worden voldaan (factuur), dan is er een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Betaling door een cliënt geschiedt tijdig en zonder opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur ontslaan de cliënt niet uit zijn betalingsverplichtingen.

Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Bij overschrijding van enige betalingstermijn verkeert de cliënte zonder enige sommatie of ingebrekestelling in verzuim. De cliënte is dan gehouden tot vergoeding aan The Skin Effect van 1% rente per (gedeelte van een) maand vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast vergoedt de cliënte de eventuele door The Skin Effect gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, die op 15% van de hoofdsom worden vastgesteld met een minimum van Euro 350,00.

Mits u niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen zijn wij genoodzaakt om de openstaande factuur door te verwijzen naar een incassobureau. De incassokosten worden doorberekend naar de klant.

Ben je niet komen opdagen op je behandeling staat de The Skin Effect B.V. in zijn recht om 50% van de behandeling in rekening te brengen tot een maximum van €75,00. De cliënt is dan ook verplicht om deze te betalen. Meer informatie zie kopje annuleren.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen The Skin Effect indient over de factuur en/ of de behandeling, tenzij The Skin Effect instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of The Skin Effect verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

Wanneer u een pakket (behandeltraject) aanschaft en niet alle behandelingen nodig hebt, kunt u niet het resterende bedrag terugkrijgen.

De product verkoop geschiedt onder een verlengd eigendomsvoorbehoud. Pas wanneer de cliënt het volledige bedrag heeft afbetaald wordt de cliënt eigenaar van het product. Heeft de cliënt nog niet alles afbetaald dan blijft The Skin effect eigenaar van het product.

Ruilen van producten binnen 14 dagen, ongebruikt, compleet en in ongeopende verpakking.

Dienst kopen via een derde partij

GROUPON OF SOCIAL DEAL

Je kan maar 1 voucher per persoon inleveren.

Een dienst/voucher gekocht via Groupon of Social Deal dient altijd te worden betaald via hun eigen betaalsysteem. The Skin Effect is niet verantwoordelijk voor een betaling die via deze platformen zijn gedaan. Een klacht of terugbetaling dient ook via Groupon of Social Deal te worden geregeld. Met het kopen van een dienst/voucher via Groupon of Social Deal ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van The Skin Effect Via Groupon of Social Deal kun je 2 vouchers kopen, 1 voor jezelf en 1 als cadeau. Dit staat ook duidelijk vermeldt op de website van Groupon en Social Deal. Heb jij toch meerdere vouchers gekocht en wil je ze toch gebruiken dan kan dat op de volgende manier: Je levert 1 voucher in en geeft de andere cadeau. Wil jij dit niet dan dien je zelf contact op te nemen met Groupon of Social Deal.

Alle afspraken kunnen alleen bij The Skin Effect worden geboekt. Dit kan telefonisch of per mail. De afspraak kan dus niet via het systeem van Groupon of Social Deal worden geboekt of ons eigen boekingssysteem. Dit systeem zullen wij nooit gebruiken en/of activeren voor Groupon of Social Deal. Een afspraak is pas bevestigd wanneer wij een bevestigingsmail via Sarasalonsoft hebben gestuurd. Dit is tevens ook ons boekingssysteem. Een afspraak bevestigd op een andere manier is ook niet geldig en kun je als nietig beschouwen.

Kom jij niet opdagen of annuleer jij je afspraak niet tijdig, dan treden de voorwaarden betreft annuleren van The Skin Effect in werking. Ook is The Skin Effect gerechtigd de voucher te innen. Je hebt dan geen recht meer op de behandeling die je via Groupon of Social Deal hebt gekocht. De voucher is niet meer geldig. Heb je een pakket afgenomen dan vervalt er 1 behandeling.

The Skin Effect is niet aansprakelijk voor fouten die staan vermeldt op Groupon of Social Deal. Uitleg over de behandeling is altijd terug te vinden op de website van The Skin Effect.

ANNULERING

Afspraken moeten minimaal 48 uur van te voren worden verplaatst of geannuleerd via e-mail (info@theskineffect.nl). Indien de afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt verplaatst of geannuleerd zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelprijs in rekening te brengen tot een hoogte van maximaal €75,00. Deze e-mail dient de volgende gegevens te bevatten: naam cliënt, datum en tijd afspraak.

Zijn er specifieke prijs afspraken gemaakt dan betaal je dat bedrag. Specifieke prijs afspraken zijn prijzen die buiten onze tarieven vallen. Onze prijzen zijn terug te vinden op onze website onder het kopje tarieven.

Heb je een voucher via een andere partij gekocht bijvoorbeeld GROUPON of SOCIAL DEAL en kom jij niet opdagen op jouw afspraak. Dan is The Skin Effect genoodzaakt de voucher te verzilveren. Heb je een pakket van meerdere behandelingen dan ben je er 1 kwijt.

De administratie van The Skin Effect is bepalend voor de vaststelling dat sprake is van een afspraak voor een geplande behandeling.

The Skin Effect staat in zijn recht om de afspraak binnen 24 uur op te schorten wegens omstandigheden aan de zijde van de cliënt, zoals bijvoorbeeld het niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden. Dan is de cliënt verplicht het volledige tarief te betalen voor de geplande behandeling.

De Skin Effect staat altijd in zijn recht om een behandeling te annuleren of om te boeken.

NIET OPDAGEN OF TE LAAT AFSPRAAK

Kom je te laat op je afspraak met als gevolg dat je niet meer geholpen kan worden, dan is The Skin Effect genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. Dit is 50% van de behandeling, zoals op de website van The Skin Effect staat vermeld tot een maximum van €75,-. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele prijsafspraken en/of kortingen. Maak je gebruik van een actie coupon dan wordt deze verzilverd en het rest bedrag in rekening gebracht.

Zorg dat je 10 minuten voor je afspraak aanwezig bent. Kom je te laat dan kunnen we je niet meer helpen en wordt je afspraak automatisch een no-show. Aan een no-show zitten kosten verbonden. Heb je een pakket van meerdere afspraken dan vervalt ook je afspraak.

CORONA

Heb jij Corona (Covid-19) opgelopen of ben jij met iemand in aanraking gekomen blijf dan thuis, want wij hechten veel waarde aan onze cliënten en medewerkers en willen zeker niet dat zij dit oplopen. Hoe vervelend wij het vinden als jij corona hebt opgelopen, BETERSCHAP! en jij je afspraak moet missen, maar jouw gezondheid en de veiligheid van onze medemens gaat natuurlijk voor. Wij vragen jouw toch iets te doen: Valt jouw testdatum op de behandeldag of paar dagen later stuur hiervan dan een bewijs naar info@theskineffect.nl. Ben jij positief getest nogmaals BETERSCHAP! stuur dan een bewijs van je positieve test. Lukt dit niet bijvoorbeeld te ziek of kun je het niet aantonen dan is The Skin Effect genoodzaakt dit te zien als een No-show en 50% van het originele bedrag van de behandeling in rekening te brengen. Heb jij een voucher dan vervalt deze en wordt de voucher verzilverd. Ook dan krijg je de originele behandelprijs gefactureerd. Kan jij niet aantonen dat je corona had, omdat je te ziek was en je toch een factuur hebt ontvangen kunnen we dit na bewijs ongedaan maken.

Wij willen niet onmenselijk overkomen, want corona is al erg genoeg en leven mee met de mensen die het hebben. Maar het komt voor dat cliënten misbruik maken van de pandemie (covid-19) om onder een afspraak uit te komen. Spotten met een pandemie (covid-19) vinden wij echt niet kunnen.

AANSPRAKELIJKHEID

U bent ermee bekend dat de behandelingen op eigen risico plaats vinden. U bent zich er van bewust dat het resultaat niet met zekerheid gegarandeerd kan worden. Wij (medewerkers) van Huidkliniek The Skin Effect Rotterdam zijn nooit verantwoordelijk.

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van The Skin Effect leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door The Skin Effect afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. The Skin Effect is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens The Skin Effect.

Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van The Skin Effect te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolg schade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de cliënte aan The Skin Effect betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.

Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

The Skin Effect is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

The Skin Effect kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van The Skin Effect kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.

Indien een laserbehandeling niet aanslaat zoals tatoeage, permanente make-up verwijderen of als het permanent verwijderde haar na verloop van tijd weer terug keert, dan is The Skin Effect daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde cliënten niet aanslaan.

The Skin Effect is niet aansprakelijk voor schade door derde. De cliënte vrijwaart The Skin Effect van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.

Verwijzingen van The Skin Effect naar andere ondernemingen en hun websites of apps zijn slechts informatief van aard.

OVERMACHT

The Skin Effect is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting als zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld is te wijten of anderszins voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt onder andere verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Skin Effect geen invloed heeft. Denk hierbij aan brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, staking en leveringsproblemen.

Gedurende de periode van de overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Houdt de overmachtssituatie meer dan veertien dagen aan, kan de overeenkomst worden ontbonden zonder enige verplichting over en weer tot schadevergoeding. Voor de reeds verrichte diensten is The Skin Effect gerechtigd tot betaling door de cliënt.

KLACHTEN

In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door The Skin Effect, meldt de cliënt dit binnen bekwame tijd. Dit dient volledig en duidelijk omschreven ingediend te worden bij The Skin effect. De specialist en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

Alle klachten worden binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag van ontvangst klacht in behandeling genomen. Mocht het langer duren dan 14 dagen wordt de cliënt hierover geïnformeerd.

Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen met The Skin Effect is Nederlands recht van toepassing.

Zoals eerder vermeldt kunnen wij het resultaat van de behandeling niet garanderen. Wij geven daarom ook geen geld retour.

NIETIGHEID

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

TOEPASSELIJK RECHT

Op de tussen The Skin Effect en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

INTERLECTUELE EIGENDOMRECHT

De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door The Skin Effect verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij The Skin Effect.

Het gebruik, verspreiden of vermenigvuldigen van deze informatie zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming van The Skin Effect is ten strengste verboden.

AFSPRAAK INPLANNEN

Voor het inplannen van een afspraak maken wij gebruik van Treatwell (www.treatwell.com). Voor meer informatie over de algemene voorwaarden en privacy voorwaarden kun je terecht op de website van Treatwell (www.treatwell.com). Afspraken kunnen worden ingepland op www.theskineffect.nl, telefonisch of in de salon. Treatwell is een derde partij die onze klantgegevens verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor Treatwell.

IN DE KLINIEK/SALON

– Je bent zelf verantwoordelijk op je eigen spullen let goed op. The Skin Effect draagt geen enkele verantwoordelijkheid over jou spullen. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het kwijtraken en/of diefstal van jou spullen.

– Het is niet toegestaan om kinderen mee te nemen in de behandelkamer. Kan jou behandeling hierdoor niet doorgaan. Dan betaald je 50% van de behandelprijs tot een maximum van €75,-. De medewerkers van The Skin Effect zijn geen oppas en hebben ook geen tijd om op jouw kind/kinderen te letten. De cliënt is zelf verantwoordelijk over zijn/haar kind.

– De cliënt of een derde (persoon die meekomt met de cliënt) is zelf verantwoordelijk als hij/zij/het iets kapot maakt.

WEBSITE

Onze website is met grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan de informatie afwijken, omdat elke behandeling per cliënt wordt aangepast/samengesteld. Elke huid is immers anders, elke behandeling uniek. De informatie op onze website www.theskineffect.nl is onder ideale omstandigheden. Wij zijn niet aansprakelijk voor typefouten en/of foutieve prijzen op onze website www.theskineffect.nl. Een voorbehoud ten aanzien van kennelijke (=duidelijke) typefouten.

WIJZIGING

The Skin Effect behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten alle tijde te wijzigen.

Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.